rmissio
Modlitwa w intencji ewangelizacji  
20-07-2024


Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić w ten sposób swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.


Stefan Wyszyński

 O nas                                       Historia - SNE Św. Bartłomieja


„Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie
i Prorocy - Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: Czyż może być co dobrego
z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: Chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego,
i powiedział o nim: Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”. (J 1, 45-47)


Nasza Wspólnota modlitewno-ewangelizacyjna jest owocem ewangelizacji, jaką przeprowadzono w naszej misyjnej parafii wśród Polonii berlińskiej w październiku 1999 roku. Tak, jak apostoł Filip radością spotkania Jezusa w swoim życiu podzielił się z Natanaelem (Bartłomiejem) i zaproponował mu osobisty kontakt z obiecanym i zapowiadanym przez Proroków Mesjaszem, tak nasza Wspólnota zrodziła się z posługi Słowa, jaką pełnili w Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie Bracia ze Szkoły Nowej Ewangelizacji Św. Filipa z Mrągowa. To oni przeprowadzili pierwszy Kurs Filipa i wzbudzili w nas pragnienie kroczenia podobną drogą w służbie głoszenia Dobrej Nowiny całemu światu. Na zakończenie pierwszej ewangelizacji, 6 października 1999 r., powstaje zalążek Wspólnoty. Z biegiem czasu, po kolejnym Kursie Filipa, w marcu w Roku Wielkiego Jubileuszu 2000 Narodzin naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, grupa modlitewna przejmuje tożsamość wspólnoto-szkoły zaproponowaną przez SNE św. Filipa i staje się Wspólnotą modlitewno-ewangelizacyjną św. Bartłomieja.


I w naszym przypadku sprawdziła się zasada, że życie rodzi się z życia. Nasz Patron też jest nieprzypadkowy. W katalogu dwunastu wybranych przez Jezusa Apostołów umieszczony jest obok Filipa (por. Mt 10, 1-4; Mk 3, 13-19; Łk 12, 12-16). Powoli zaczyna rodzić się Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Bartłomieja. Przekazano nam Kurs Filipa, którym zaczęliśmy ewangelizować środowisko polonijne w Berlinie i innych miastach Niemiec (Dortmund, Münster, Ludwigsburg). Dotarliśmy do Holandii (Rotterdam) i do Polski (Szczecin, Stare Czarnowo).


W lipcu 2003 roku na zakończenie Kursu Pawła w Mrągowie dyrektor SNE św. Filipa ks. Jan Gierlak uroczyście przekazał na ręce naszego pasterza ks. Marka Kędzierskiego program pastoralny Redemptoris Missio, jako znak zaufania i wypuszczenia nas po okresie próbnym na „szerokie” wody ewangelizacji. Staliśmy się odtąd autonomiczną Parafialną Szkołą Nowej Ewangelizacji w Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie. Przekazano nam dwa kolejne kursy (Kurs Uczniowie z Emaus oraz Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej), którymi możemy służyć Braciom w dalszej formacji ewangelizatora.

 
I tak Wspólnota po kilku latach trwania i formacji, aby mogła przechodzić kolejne etapy wzrostu, potrzebowała jej zamknięcia. Nie jest to izolacja i zamknięcie się na innych. Chodzi o stworzenie takich warunków, które pozwolą na przeżywanie tego samego doświadczenia wiary przez całą wspólnotę (Program Formacyjny SNE św. Bartłomieja, s.25).

Dlatego dzień 11 marca 2006 przejdzie na stałe do historii naszej Wspólnoty, to dzień jej uroczystego zamknięcia. Czterdzieści jeden osób wyraziło pragnienie kroczenia dalej razem i formowania się, by służyć dziełu Nowej Ewangelizacji. Na zakończenie pierwszego okresu formacji w czasie Eucharystii złożono deklaracje członkowskie na jeden rok, które będą w kolejnych latach ponawiane.


Skoro po kilku latach trwania udało się z Bożą pomocą uczynić ten krok, to odważyliśmy się na kolejny. Dla osób u początku drogi formacyjnej otworzyliśmy Wspólnotę „otwartą”, by po kolejnych kursach Filipa w naszej misyjnej parafii zewangelizowani Bracia mogli iść dalej i wzrastać w wierze. I tak mamy w SNE św. Bartłomieja w Berlinie Wspólnotę „starszą” i „młodszą”. Co będzie dalej? Nie wiemy, Bóg wie, ale ufamy, że:


NAJPIEKNIEJSZE JESZCZE CIĄGLE PRZED NAMI.

  O nas                                                            Struktura  


 
 

Struktura SNE Św. Bartłomieja

SNE św. Bartłomieja jest szkołą parafialną w Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie.

W celu sprawnego funkcjonowania i rozwoju szkoła potrzebuje struktury.

Strukturę Szkoły tworzą: Pasterz, świeccy odpowiedzialni i dwie wspólnoty

modlitewno-ewangeizacyjne jako naturalne środowisko wzrostu i rozwoju wiary

dla osób zewangelizowanych: „Zamknięta” i „Otwarta”.

Odpowiedzialni:
   

Dyrektor SNE św. Bartłomieja - Ks. Grzegorz Jeżewski SDB
ZastępcaTomasz Zdych

 

   Odpowiedzialny za Wspólnotę św. Bartłomieja: Anna Springer
   Spotkania otwarte w każdy wtorek o godz. 19:00

 miejsce: Bazylika lub Dom Jana Pawła II

 

W każdy drugi wtorek miesiąca godz. 19:15  przeżywamy wspólnie na przemian,
wspólną Eucharystię i Liturgię Pokutną.

 
 O nas                                                             Nasz Patron 


Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy - Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: Czyż może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: Chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim:
Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu.

J 1, 45-47

Święty Bartłomiej jest jednym z dwunastu Apostołów, których wybrał sobie Jezus spośród kilkudziesięciu uczniów. W Ewangeliach spotykamy dwa imiona: Bartłomiej i Natanael. Synoptycy (Mateusz, Łukasz i Marek) używają nazwy pierwszej, natomiast Jan posługuje się imieniem drugim. Jednak według krytyki biblijnej i tradycji chodzi w tym wypadku o jedną i tę samą osobę. Jan pisze o Natanaelu jako o Apostole (J 1, 35-51; 21, 2). Ponadto akcentuje wyraźnie, że Natanaela łączyła przyjaźń z Filipem Apostołem, a synoptycy umieszczają Bartłomieja zawsze właśnie przy Filipie w katalogach Apostołów (Mt 10, 3; Mk 3, 18; Łk 6, 14). Co więcej, są oni nawet wymienieni ze spójnikiem "i": "Filip i Bartłomiej".
Aramejskie słowo Bartolmaj znaczy tyle, co "syn Tolmaja". Z tym imieniem spotykamy się w Biblii kilka razy (Joz 15, 14; 2 Sm 3, 3). Wyraz Natanael jest imieniem hebrajskim i znaczy tyle, co "Bóg dał" - byłby więc odpowiednikiem greckiego imienia Teodoros czy łacińskiego Deusdedit oraz polskiego Bogdan. Z imieniem Natanael spotykamy się w Piśmie świętym znacznie częściej (Lb 1, 8; 2, 5; 7, 18; 10, 15; 1 Krn 2, 14; 15, 24; 24, 6 i in.). Jeśli Bartłomiej jest tożsamy z Natanaelem, to jego imię brzmiałoby poprawnie: Natanael, bar Tholmai (Natanael, syn Tolmaja).

Synoptycy wymieniają imię św. Bartłomieja jedynie w katalogach Apostołów. Św. Jan podaje, że pochodził z Kany Galilejskiej. Szczegółowo zaś opisuje pierwsze spotkanie Natanaela z Chrystusem (J 1, 35-51), którego był naocznym świadkiem. To Filip, uczeń Pana Jezusa, późniejszy Apostoł, przyprowadził Natanaela do Chrystusa i dlatego zawsze w wykazie Apostołów Natanael znajduje się tuż za Filipem. Niektórzy uważają, że to właśnie na weselu Natanaela w Kanie był Chrystus z uczniami i Matką, gdzie na Jej prośbę dokonał pierwszego cudu.
Z opisu pierwszego spotkania wynika, że Natanael nie był zbyt pozytywnie nastawiony do mieszkańców Nazaretu. Kiedy jednak usłyszał słowa Chrystusa i poznał, że Chrystus przeniknął głębię jego wnętrza, serce i duszę, od razu zdecydowanie w Niego i Jemu uwierzył. Świadczy to o wielkiej prawości jego serca i otwarciu na działanie łaski Bożej. Odtąd już na zawsze pozostał przy Chrystusie. O Natanaelu św. Jan Ewangelista wspomina jeszcze raz - brał on udział w cudownym połowie ryb na jeziorze Genezaret po zmartwychwstaniu Chrystusa (J 21, 2-6).

Tradycja chrześcijańska ma niewiele do powiedzenia o św. Bartłomieju. Zainteresowanie innymi Apostołami jest znacznie większe, postać św. Bartłomieja jest raczej w cieniu. Pierwszy historyk Kościoła, św. Euzebiusz, pisze, że ok. roku 200 Pantenus znalazł w Indiach Ewangelię św. Mateusza. Wyraża przy tym przekonanie, że zaniósł ją tam właśnie św. Bartłomiej. Podobną wersję podaje św. Hieronim. Natomiast św. Rufin i Mojżesz z Horezmu są zdania, że św. Bartłomiej głosił naukę Chrystusa w Etiopii. Pseudo-Hieronim zaś twierdzi, że św. Bartłomiej apostołował w Arabii Saudyjskiej. Jeszcze inni są zdania, że św. Bartłomiej pracował wśród Partów i w Mezopotamii. Ta rozbieżność pokazuje, jak mało wiemy o losach Apostoła po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa.

Z apokryfów o św. Bartłomieju zachowały się Ewangelia Bartłomieja i Apokalipsa Bartłomieja. Znamy je jednak w dość drobnych fragmentach. Zachował się również obszerniejszy apokryf Męka Bartłomieja Apostoła. Według niego Bartłomiej miał głosić Ewangelię w Armenii. Tam miał nawet nawrócić brata królewskiego - Polimniusza. Na rozkaz króla Armenii, Astiagesa został pojmany w mieście Albanopolis, ukrzyżowany, a w końcu ścięty. Od św. Izydora (+ 636), biskupa Sewilli, rozpowszechniła się pogłoska, że św. Bartłomiej został odarty ze skóry. Stąd też został uznany za patrona rzeźników, garbarzy i introligatorów. Jako przypuszczalną datę śmierci Apostoła podaje się rok 70.

Zaraz po śmierci Bartłomiej odbierał cześć jako męczennik za wiarę Chrystusową. Dlatego i jego relikwie chroniono przed zniszczeniem. Około roku 410 biskup Maruta miał je przenieść z Albanopolis do Majafarquin, skąd przeniesiono je niedługo do Dare w Mezopotamii. Stamtąd zaś relikwie umieszczono w Anastazjopolis we Frygii w Azji Mniejszej ok. roku 507. Kiedy jednak najazdy barbarzyńców groziły zniszczeniem i profanacją, w roku 580 przewieziono je na Wyspy Liparyjskie, a w roku 838 do Benewentu. Obecnie znajdują się pod mensą głównego ołtarza tamtejszej katedry. Część tych relikwii została przeniesiona za panowania cesarza Ottona III do Rzymu. Ku ich czci wystawił tenże władca Bazylikę na Wyspie Tyberyjskiej.

Kult św. Bartłomieja datuje się od V w. Grecy obchodzą jego uroczystość 11 lipca, Ormianie 8 grunia i 25 lutego, Etiopczycy 18 lipca i 20 listopada. Kościół łaciński święto Apostoła od wieku VIII obchodzi 24 sierpnia. W VI wi. spotykamy już pierwszy kościół wzniesiony ku jego czci na wyspie Eolia. Piza, Wenecja, Pistoia i Foligno wystawiły mu okazałe świątynie. W Polsce kult św. Bartłomieja był niegdyś bardzo żywy - wystawiono ku jego czci na naszych ziemiach ponad 150 kościołów. Miał on nawet w Polsce swoje sanktuaria, np. w Polskich Łąkach koło Świecia, gdzie na odpust ściągały tłumy z daleka.


W ikonografii św. Bartłomiej jest przedstawiany w długiej tunice, przepasanej paskiem, czasami z anatomiczną precyzją jako muskularny mężczyzna. Bywa ukazywany ze ściągniętą z niego skórą. Jego atrybutami są: księga, nóż, zwój.


Text wziety z http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/08-24.php3


 O nas                                                              Kalendarz  


  Data  Dalsze wydarzenia   Miejsce i czas
25.01.2020  Spotkanie Opłatkowe Wspólnoty
Dom św. Jana Pawła II  


28.02-01.03.2020  Kurs "Emaus"
Dla całej Parafii.
07-11.10.2020  Kurs "Jan" (!UWAGA! - Berlin)
Dla osób po kursach Nowe Życie, Emaus
27-29.11.2020  Kurs Nowe Życie
Dla całej Parafii.


Lipiec 2024 

 

Data

Wydarzenie

Miejsce  i  czas

02.07.2024

wtorek

 

Spotkanie modlitewne prowadzi grupka Magdy

Dom JP2 godz. 19.15

09.07.2024

wtorek

 

Eucharystia wspólnotowa przygotowuje diakonia liturgiczna

 

Bazylika św. Jana Chrzciciela godz. 19.15

 

 

11.07. - 14.07.2024

 

 

Kurs " Jezus w Czterech Ewangeliach "

 

 

Dom JP2

16.07.2024

wtorek

 

Spotkanie modlitewne prowadzi grupka Hani

Dom JP2 godz. 19.15

17.07.2024

środa

 

Spotkanie modlitewne w grupkach dzielenia

Wspólnoty Modlitewno - Ewangelizacyjnej

 

23.07.2024

wtorek

 

Spotkanie modlitewne prowadzi grupka Agnieszki

Dom JP2 godz. 19.15

30.07.2024

wtorek

 

Spotkanie modlitewne prowadzi grupka Ani

Dom JP2 godz. 19.15Sierpień 2024 

 

Data

Wydarzenie

Miejsce  i  czas

06.08.2024

wtorek

 

Spotkanie modlitewne prowadzi grupka Magdy

Dom JP2 godz. 19.15

13.08.2024

wtorek

 

Spotkanie modlitewne prowadzi grupka Hani

Dom JP2 godz. 19.15

14.08.2024

środa

 

Spotkanie modlitewne w grupkach dzielenia

Wspólnoty Modlitewno - Ewangelizacyjnej

 

20.08.2024

wtorek

 

Spotkanie modlitewne prowadzi grupka Agnieszki

Dom JP2 godz. 19.15

27.08.2024

wtorek

 

Uroczysta Eucharystia patronalna przygotowuje cała Wspólnota

 

 

Bazylika św. Jana Chrzciciela godz. 19.15

 

 

 


 O nas                                                                Kontakt  


Katolicka Szkoła Nowej Ewangelizacji Św. Bartłomieja

Polska Misja Katolicka
Lilienthalstr. 5
10965 Berlin
Tel.: +49/30/ 752 40 80
e-mail: szkola@sne-pmk-berlin.de


Dyrektor SNE Św. Bartłomieja:   Ks. Grzegorz Jeżewski SDB

e-mail: gjeze@wp.pl


Zastępca Dyrektora SNE Św. Bartłomieja:   Tomasz Zdych

Tel. kom.: +49/177 5453477
e-mail: t.zdych@sne-pmk-berlin.de


Kontakt z członkami Wspólnoty:

Podaj Hasło: